Suché Lazce společně 2022

Co se během čtyř let (2014-2018) podařilo

Milí sucholazečtí občané, nedílnou součástí každých komunálních voleb, které nás na začátku října čekají, je skládání účtů za předešlé volební období. Jsem opravdu velmi rád, že jsem mohl po dobu čtyř let vést jako starosta městskou část Suché Lazce a v následném textu se Vám pokud možno co nejpodrobněji pokusím popsat nejenom moji práci jako starosty, ale práci celého zastupitelstva. Popis bude vycházet z bodů volebního programu naší kandidátní listiny, která vyhrála komunální volby v roce 2014.

Intenzivní boj proti stavbě jižnímu obchvatu

Jestli nějakou práci v uplynulém volebním období lze skutečně popsat jako boj, tak to byl určitě boj za to, aby přes katastrální území Suchých Lazců nevedl příšerný nápad ŘSD, a to je jižní obchvat Komárova. V roce 2017 jsme uspořádali opětovné referendum k této stavbě a to proto, abychom jakkoliv zamezili tomu, aby mohlo být referendum z roku 2012 zpochybňováno, jelikož nebyly v roce 2012 dodrženy všechny legislativní kroky tak, aby nemohlo dojít ze strany např. ŘSD či kraje ke zpochybnění výsledků referenda. Hlasováním
v referendu jste dali jasně najevo svojí vůli a tu je nutno respektovat a nadále za ni bojovat! Taktéž jsme společně se spolkem Suché Lazce občanům o.s. navázali spolupráci s brněnskou advokátní kanceláři, která pro nás zpracovávala posudky a námitky proti Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zúčastnili jsme se také veřejného projednávání na krajském úřadě, kde jsme ve velkém počtu našich spoluobčanů jednoznačně dali najevo náš nesouhlas se stavbou jižního obchvatu. Celou problematiku se nám také podařilo zmedializovat, což mělo za následek to, že vůbec začal někdo vnímat naše námitky a nesouhlas se stavbou, jelikož do doby opětovného konání referenda fungovali úředníci v domnění, že Suché Lazce se stavbou jižního obchvatu nemají problém, což považuji za šílené a absolutně nedůstojné k lidem, kteří žijí v Suchých Lazcích. Stále fungují a jsou aktualizovány webové stránky http://obchvat.suchelazce.cz/, kde jsou kompletní informace o všem, co jsme podnikli k dané problematice. Jednoznačně si stojíme za naším názorem, že myšlená stavby jižního obchvatu je špatná varianta nejen pro Suché Lazce, ale také pro Komárov. Také bych rád dodal, že Suché Lazce jako jediné vyjadřují svůj názor jednoznačně a neměnně již od doby, kdy se začalo mluvit o jižním obchvatu Komárova. I přes různé vzkazy, jak je vše rozhodnuto a že se s tím už nedá nic dělat se v boji proti obchvatu vedoucí přes Suché Lazce nevzdáme ani do budoucna! Celkové náklady, které obec vynaložila především pro práci advokátní kanceláře a dále na potřeby spolku Suché Lazce občanům o.s. byly cca 70 000 Kč. Náklady spojené s referendem byly celkem cca 20 000 Kč.

Kanalizace v Suchých Lazcích

V našem volebním programu pod heslem Společně pro Suché Lazce jsme Vám slibovali referendum ke splaškové kanalizaci v Suchých Lazcích. Od prvopočátku, co jsem vstoupil do úřadu starosty Suchých Lazců, jsem intenzivně řešil problematiku zpracování splaškových vod v Suchých Lazcích a společně s dalšími zastupiteli jsme zajišťovali co nejvíce relevantních informací tak, abychom Vám mohli zcela jasně a zřetelně navrhnout možnosti zpracování splaškových vod a vy se mohli sami rozhodnout, co chcete v Suchých Lazcích zrealizovat. Bohužel nastal ten problém, že pro Suché Lazce se současnou legislativou a podložím, které je málo propustné, není možná žádná jiná varianta, která by komplexně řešila úpravu splaškových vod, než je centrální čistička odpadních vod. Hned první možnost, kterou jsme v rámci této problematiky řešili, byla kořenová čistička odpadních vod. Pro tuto variantu nechalo i po naší návštěvě vedení města zhotovit studii, která má stále platný závěr, že by se mohlo řešit zpracování splaškových vod v Suchých Lazcích kořenovou metodou, ovšem zde narážíme na ten zásadní problém, že platná legislativa dovoluje pouze realizaci kořenových čističek v obcích do 500 obyvatel a to Suché Lazce určitě nejsou. Snažili jsme se i o změnu legislativy, kdy jsme oslovili i ministra životního prostředí, bohužel naše přání nebylo vyslyšeno a legislativa nadále nedovoluje nad 500 obyvatel realizovat kořenovou čističku odpadních vod. Dále jsme řešili možnost zpracování splašků formou domovních čističek odpadních vod. Bohužel tato varianta opět naráží v Suchých Lazcích na zásadní problém a to je ten, že jednak Suché Lazce postrádají jednotnou kanalizaci, (Suché Lazce mají pouze dešťovou kanalizaci) a dále pak Suché Lazce nemají v určitých částech dostatečně propustné podloží, které je nutnou a nedílnou podmínkou pro udělení souhlasu pro instalaci domovní čističky odpadních vod. U domovních odpadních čističek narážíme ještě na jeden zásadní problém a to je ten, že v případě jakékoliv poruchy čističky jdou všechny náklady za majitelem čističky, což je majitel nemovitosti, ke které je čistička instalována. To může způsobit velké náklady pro domácnosti, které ale v případě jakéhokoliv centrálního systému zpracování splaškových vod nehrozí. Osobně systém domovních čističek odpadních vod považuji za nejproblematičtější a jako starosta obce ho vnitřně rozhodně nemohu doporučit našim spoluobčanům k realizaci. Další variantou, kterou jsme chtěli zkusit zrealizovat v Suchých Lazcích, je tzv. "hybrid", a to ta varianta, že bychom postavili prozatím pouze centrální čističku odpadních vod a zakoupenými obecními auty na splašky bychom vozili z Komárova, Podvihova a Suchých Lazců splašky ze žump do centrální čističky odpadních vod. Bohužel tato varianta naráží na zásadní problém v tom, že čistička funguje pouze v případě, že splašky do čističky tečou "čerstvé" nikoliv usazené ze žump. Takto tudíž v žádném případě nelze provozovat čističku. Celkově, po všech získaných zkušenostech se zpracováním splaškových vod, Vám mohu s čistým svědomím doporučit pouze jedinou variantu, která je pro Vás z hlediska údržby, ceny za stočné a možnostech legislativy, a to je realizace centrální čističky odpadních vod. Celé problematice jsme se věnovali také v rámci veřejného projednávání v sále Hostince U Baly. Jsem velmi rád, že problematiku zpracování odpadních vod začalo naplno vnímat i vedení města a celá politická reprezentace a realizace čističky odpadních vod v Suchých Lazcích je blíže než kdy jindy. Na začátku mého funkčního období jsem byl velmi skeptický především z důvodu vysoké pořizovací ceny. Ovšem po zpřísnění zákona o odpadních vodách je realizace čističky mnohem blíže.

Výstavba moderního dětského hřiště

Jestli v rámci hesla Společně pro Suché Lazce máme být na co hrdi, potom to je jednoznačně naše nové a moderní dětské hřiště při ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích. Převážná část všech prací proběhla v rámci veřejných brigád a bylo odpracováno celkem 1 725 hodin a účastnilo se více než 72 brigádníků. Přičemž odhadovaná cena realizace firmou i s prostorem před školou by se pohybovala cca kolem 5 000 000 Kč (odhad je počítán z reálných cen obdobných hřišť svojí velikostí a vybavením realizované stavebními firmami) a my jsme to zvládli za cenu nižší, než jsou 2 000 000 Kč, což je obrovský úspěch a patří velké díky všem, kteří se na této realizaci podíleli! Samozřejmě ten fakt, že jsme realizovali dětské hřiště svépomocí, si vybral jednu velkou daň, a to je délka realizace. Ovšem tento negativní fakt myslím plně vyvažuje celková podoba dětského hřiště. V současnosti probíhají již poslední práce, které ale nemají vliv na fungování hřiště, jako jsou natírání starších dětských atrakcí, výměna basketbalových košů či dodělávky na pergole nad pískovištěm. Rád bych zde sdělil, že všechny dětské atrakce samozřejmě podléhají certifikaci, a proto všechny atrakce zhotovovala společnost Technické služby Opava s.r.o (vítěz výběrového řízení), kromě jedné naší atrakce "Zamčisko" (hrad), která byla zhotovena svépomocí, ale taktéž podléhá náročnosti na podmínky dle ČSN norem a daná atrakce má schválený statický posudek dle ČSN norem, dále pak mechanický prvek (skluzavka) byl vyroben společnosti s certifikací. Všechny materiály jsou zdravotně nezávadné a celá atrakce má potvrzení bezpečnostního technika, že splňuje ČSN normy na bezpečnost hracího prvku na dětských hřištích. Celkově obec na realizaci dětského hřiště a prostorem před školou vyčlenila ze svého rozpočtu 1 100 000 Kč. Dále na materiál pak byla využita výhra v rámci Nápadů pro Opavu 2017 ve výši 170 000 Kč, dále pak cca 150 000 Kč poskytla škola, 30 000 na materiál poskytl fond starosty, cca 70 000 Kč poskytl na materiál Vít Halška, 50 000 Kč na materiál poskytl Lukáš Urbanec, 15 000 Kč na materiál poskytl Petr Žůrek, 20 000 Kč poskytl dárce který nechce být jmenován a velké množství drobností, které poskytli brigádníci. Mám z této akce upřímnou radost a zároveň tento projekt přesně ukázal, jaké jsou možnosti naší obce a co společnými silami umíme dokázat. Myslím, že takovou angažovanost nám může závidět mnoho obcí a já chci moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

Chodník na Přerovci

Opět investiční akce, která se povedla a je velmi dobře, že chodník na Přerovci, který se řeší od roku 2001, bude zrealizován a bude sloužit pro bezpečnost a užitek všem občanům a nejen jim. Akci realizace chodníku na Přerovci jste si vy, Sucholazečané, sami zvolili jako hlavní investici volebního období 2014 – 2018 v rámci veřejného projednávání v sále Hostince U Baly. Celá příprava akce trvala tři roky a vyžádá si investici ve výši 5 000 000 Kč. Projektová dokumentace nakonec stála 260 000 Kč. Na investici se finančně podílí Statutární město Opava ve výši 2 600 000 Kč a zbytek investice uvolnilo zastupitelstvo městské části Suché Lazce. Trvání realizace je tři měsíce a součástí stavby je i odkanalizování dešťových vod a oprava stávající dešťové kanalizace.

Oprava ulice Na Pískovně

Oprava ulice Na Pískovně byla navržena v rámci veřejného projednávání jako jedna z hlavních investic ve volebním období 2014 – 2018. Nakonec jsme se rozhodli pro jinou investici, a to chodníku na Přerovci. Nadále s touto investici již nebylo operováno ve volebním období 2014 – 2018. Byla prováděna pouze základní údržba živičného povrchu a havarijního stavu chodníku. Ovšem je zcela na místě konstatovat, že celková rekonstrukce je v dohledné době nutností. Tato dohledná doba je ovšem limitována realizací kanalizace v Suchých Lazcích. Poté je kompletní rekonstrukce ulice Na Pískovně reálná a nutná.

Zřízení transparentního účtu městské části

V rámci transparentnosti jsme došli v tomto volebním období nejdále, jak to jenom šlo. Každý rok jsme Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovali o financování obce – kde byl přehled příjmů a výdajů obce v každém rozpočtovaném roce. Samozřejmě na webových stránkách je vždy každý rok také zveřejněn rozpočet obce na každý kalendářní rok. Taktéž na našich webových stránkách je každý měsíc zveřejňováno čerpání rozpočtu obce dle rozpočtových položek. V tomto roce 2018 jsme měsíční přehledy čerpání rozpočtu doplnili také o grafický přehled čerpání rozpočtu. Kompletní přehled naleznete na odkazu zde: www.suchelazce.cz/clanky/hospodareni-obce. Suché Lazce konkrétně samotný bankovní účet nevlastní a všechny platby jsou prováděny v rámci společného účtu Statutárního města Opavy. Tzn., i kompletní účetní služby nám zajišťuje město Opava. Transparentnost veřejných financí považuji za základ fungování veřejné správy a jsem rád, že Suché Lazce transparentnost podporují a samozřejmě také prakticky aplikují.

Založení tradice Sucholazeckého kulturního léta

Osobně mám velkou radost, že se podařilo založení tradice Sucholazeckého kulturního léta a tento rok jsme zakončili vinobraním již čtvrtý ročník. Sucholazecké kulturní léto nabízí bohatý program pro naše sucholazecké občany a jsem toho názoru, že kulturní život obec velmi obohacuje, jelikož nabízí příležitost lidem k relaxu a setkávání s jinými lidmi. V rámci Sucholazeckého kulturního léta jsme založili tradici ročníků 4x Gulášfestu, 4x Pivního festiválku, 3x Fotbalového turnaje, 3x Vinobraní, 11x Letních kin, 3x Den země, Výstava mincí, 2x Výstava zahrádkářů a dalších kulturních akcí, které pořádají naše spolky. Sucholazecké kulturní léto je výstavní projekt Suchých Lazců a byla by velká škoda v této tradici nepokračovat. Celkově jsme Vám během čtyř ročníků kulturního léta nabídli více než 40 akcí.

Pořádání veřejných debat s občany

K transparentnosti a otevřenosti místní veřejné správy patří také veřejné debaty či projednávání. V Suchých Lazcích jste mohli veřejná projednávání využít především pro hlasování o hlavní investici městské části ve volebním období 2014 – 2018. Dále pak jsme pořádali veřejné projednávání v otázce kanalizace v Suchých Lazcích a rovněž pak byl veřejným projednáváním komunikován prostor u hasičárny, kde jsme navrhovali nové dětské hřiště s posezením, ale výsledkem veřejného projednávání bylo, že si zde občané spíše přejí novou zeleň bez dětského hřiště a obecní úřad tento výsledek plně respektuje. Veřejné debaty s občany jsou důležitou součástí otevřenosti veřejné správy a o důležitých a strategických záležitostech by se mělo rozhodovat společně s občany. V Suchých Lazcích jdeme tímto směrem.

Garantujeme, že městská část a její zaměstnanci budou servisem pro naše spoluobčany.

Celkově Obecní úřad městské části Suché Lazce a jeho zaměstnanci byli po celou dobu čtyř let vedeni k tomu, aby jejich práce odpovídala tomu, že jsou tady především pro obec a všechna jejich práce reprezentuje obec jako takovou. Obecní úřad významně změnil své fungování a také vnitřní interiér. Nakoupili jsme nové vybavení obecního úřadu, jako jsou audio reprobedny, projektor, nové počítače, tiskárny, nový nábytek a samozřejmě nedílnou součástí vzhledu je také květinové výzdoba. Upravili jsme dispozice, kdy asistentka starosty má svoji vlastní kancelář a starosta také. Obecní úřad také nově disponuje WI-FI připojením a veřejným internetem. Velkou radost mám z toho, že jsme hned ze začátku rozhodli v zastupitelstvu, že služby České pošty zůstanou v prostorách obecního úřadu a že jsme nedovolili, aby služby pošty přešly do správy například Jednoty či jiného provozovatele, jelikož by to znamenalo razantní omezení služeb pro naše občany. S tím je spojena i další věc, že v současnosti má již obecní úřad zaměstnance na plný úvazek a může se opět plně věnovat potřebám našich občanů. V minulosti to bylo velmi omezeno úředními hodinami asistentky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na další zaměstnance, kteří mají pod sebou technický úsek. Zajišťujeme pro ně pravidelná školení, zajistili jsme zaměstnancům povinnou pracovní výbavu na léto i zimu. Investovali jsme velké prostředky do vybavení obce pro technický úsek (sekačky, rekultivátory, nářadí a další vybavení, které potřebují naši zaměstnanci pro fungování obce a nemusíme si ho již půjčovat od jiných zdrojů). Zajistili jsme také postupné navyšování finančních prostředků pro platy zaměstnanců. V období let 2015 – 2016 jsme získali cca 500 000 Kč na dotacích pro zaměstnance tzv., VPPéčka z obecního úřadu. Zde bych velmi rád využil prostoru a poděkoval všem zaměstnancům Obecního úřadu městské části Suché Lazce za jejich práci pro obec, jelikož odvedená práce je skutečně vidět a obec je velmi upravená, čistá a v neposlední řadě i vstřícná, což je jejich zásluha.

Vytvořili jsme nový web Suchých Lazců www.suchelazce.cz, nástroje pro interaktivní komunikaci mezi občany, úřadem a složkami

Dne 15.11.2015 byla spuštěna nová verze informačního portálu Suchých Lazců. Webová aplikace běží více než 18 let a nabízí spoustu nových funkcí a informací pro občany. Vývoj nové aplikace trval přibližně 4 měsíce a je za poslední čtyři roky stále zdokonalován. Nový web především zkvalitnil a rozšířil své informace. Na stránkách je celá řada nových funkcí a web může obsluhovat více redaktorů. Hierarchie správy uživatelů umožňuje nyní správcům delegovat určité části obsahu jednotlivým redaktorům. To umožňuje více uživatelům upravovat obsah a strukturu webu. Nyní má přístup k administraci webu 13 redaktorů. Veškerý obsah ze starého webu byl vložen a přeuspořádán do nové aplikace. Od roku 2015 nabízí web textové vyhledávání v celém obsahu webu. Lze tak snadno na stránkách najít jakoukoliv textovou informaci. V aktualitách, kterých je více než 1352, jsou občané informováni o událostech v obci, kulturních akcích apod. V aktualitách lze také listovat zpět do historie až do roku 1728. Jedná se o unikátní řešení, které zatím nemá žádná obec na světě! Naší snahou je, aby web pracoval jako "živá kronika", kde si každý občan může dle potřeby najít událost a informaci, která ho zajímá. Každý spolek a složka má v aktualitách svoji sekci s řadou článků o jejich činnosti. Obsah stále doplňujeme o další nově nalezené historické události, které se týkají naší obce. Web má úřední desku Suchých Lazců, která obsahuje především zápisy, rozhodnutí a jiné dokumenty. Úřední deska je rozdělena na dvě části: informace Opava (obsahuje 74 záznamů) a informace ze Suchých Lazců (má více než 312 záznamů). V modulu "Hlášení místního rozhlasu", najdou občané všechna hlášení rozhlasu od 22.8.2000 do současnosti (více než 373 hlášení rozhlasu). Na stránce "Rezervace kulturního zařízení" (se 180 záznamy), lze snadno ověřit volné termíny kulturního domu, které má na starost asistentka starosty. Na stránce "Kalendář akcí" se průběžně aktualizují kulturně společenské akce. Lze si v záznamech listovat také do minulosti až do roku 1886 (celkem je v databázi 712 událostí). Kulturní akce v obci jsou vkládány i dodatečně, když se podaří ověřit z historických pramenů nějakou událost. Kalendář akcí také slouží jako cenná pomůcka pro historiky. Pokud najdete na webu nějakou chybu nebo chcete něco doplnit, použijte "kontaktní formulář", který je téměř na každé stránce. Na stránce "Ankety" se průběžně občanů ptáme na názory k určitým tématům (cca 16 záznamů). Dotazy mají charakter informativní a statistický. Další rozsáhlou část webu tvoří "fotogalerie", ve které zaznamenáváme fotografie z každé významné kulturně společenské akce (v databázi je 188 galerií, z nichž každá má více než 30 fotografií). Fotogalerie je do značné míry propojena s aktualitami a většina fotografií je právě v aktualitách. Databáze s fotografiemi se doplňuje i zpětně, pokud se podaří získat fotografie z historie. Na stránce "Historie", která je již nyní poměrně obsáhle zastoupena především kronikami z let 1914 až 1968, kroniky samotné obsahují minimálně 648 stran. Na stránce "Obecní úřad" v podstránce "Zápisy" také můžete najít všechny zápisy ze zastupitelstev až do roku 2001! (průběžně doplňujeme i starší, když se je podaří najít). Na stránce "Zpravodaj" najdete všechny zpravodaje až do roku 2000, které se podařilo archivovat. (Stále hledáme zpravodaje z let 1991-1999.) Web obsahuje také "Smuteční desku" pro zveřejňování smutečních oznámení. Na stránce "Rezervace Strážnice" najdou občané seznam rezervací a akcí na Strážnici. V rámci volebního programu z roku 2014 "Transparentní Suché Lazce" vznikla stránka "Informace o hospodaření obce Suché Lazce," na které jsou občasné detailně informování o hospodaření obce. Stránka "Projekty Suché Lazce" obsahuje seznam projektů od roku 2014, které se realizují nebo již byly realizovány. V každém projektu se může občan detailně seznámit s jeho stavem a průběhem. Dále web obsahuje více než 121 článků k různým tématům. Web Suchých Lazců je tak účinným nástrojem pro občany a rodáky, jak kontrolovat zastupitelstvo a detailně sledovat dění v obci. Celou snahu, která je vložena do toho, aby webové stránky obce byly perfektně zpracovány, je nutno opravdu ocenit a já chci touto cestou poděkovat našemu hlavnímu administrátorovi Davidu Závěšickému, který k našemu sucholazeckému webu doslova přistupuje jako k životnímu poslání.

Prosadili jsme místní referendum ve strategické otázce budoucnosti Suchých Lazců

Jak jsem se již zmiňoval výše, referendum a veřejná projednávání považuji za nedílnou součást života v obci, a my jsme v Suchých Lazcích využili institutu referenda skrze stavbu jižního obchvatu Komárova, kde jsme dali jasně najevo, že si tady stavbu nepřejeme. Další otázkou referenda dle našeho volebního slibu mělo být hlasování o kanalizaci a jejich možnostech v Suchých Lacích. Jak jsem již ale psal výše, tak s čistým svědomím Vám Sucholazečanům mohu doporučit pouze jedinou variantu, a to je realizace centrální čističky odpadních vod, což nevyžaduje žádné hlasování v rámci místního referenda.

Angažovanost občanů v rámci fungování městské části Suché Lazce

Dali jsme jasný signál občanům, že jsme otevřený úřad všem, kteří chtějí v rámci svého volného času pomáhat s rozvíjením obce. Zapojilo se Vás do veřejných brigád a dalších druhů pomoci obci opravdu hodně. Musím říci, že prostřednictvím veřejných brigád jsme obecnímu rozpočtu ušetřili cca takovou částku, kterou jsme využili pro opravu Kulturního zařízení, což je částka 1 600 000 Kč. Seznam veřejných brigád najdete na našem webu a za sebe věřím, že mohu říci i za celé zastupitelstvo, že Vám všem velmi děkujeme, že si umíte najít volný čas a věnovat se veřejným brigádám, které jednoznačně mají kladný vliv na rozvoj obce.

Zasadili jsme se o intenzivnější komunikaci s vedením města Opavy

Tento slib byl velmi důležitým bodem našeho volebního programu, jelikož jsme městskou částí a máme nad sebou "velkého bratra", se kterým je velmi důležité komunikovat. Všechny městské části a jejich zástupci se celé čtyři roky scházeli s vedením města a samozřejmě Suché Lazce byly součástí tohoto jednání. Jako starosta jsem se zúčastnil za 4 roky cca 30 jednání s vedením města. Výsledkem této komunikace je samozřejmě radikální změna ve financování městských částí a jejich výše rozpočtu. Všechny městské části dokázaly společnými silami v tomto volebním období 2014 – 2018 změnit Statut města, který určuje rozpočty jednotlivých městských částí, a tím pádem Suché Lazce mají ročně v rozpočtu v současnosti cca o 2 000 000 Kč více než v roce 2014. Toto je fakt, který významně pomáhá městským částem v jejich rozvoji. Zde bylo jednoznačně dokázáno, že společným dialogem městských částí a města Opavy lze dosáhnout mnohé. Intenzivní jednání s vedením města jsem osobně vedl ještě na jedné úrovni, a to byla investice do chodníku na Přerovci. Podařilo se zajistit financování i na tuto stavbu a já tímto děkuji vedení města Opavy za konstruktivní jednání, při kterém se podařilo mimo rozpočtové peníze získat ještě dalších 2 600 000 Kč.

Bezpečné a přírodě bližší Suché Lazce

Suché Lazce mají z hlediska přírody jednu obrovskou výhodu oproti jiným městským částem
a to je ta, že sousedí s lesem, a tím pádem část katastrálního území Suchých Lazců tvoří plnohodnotný les. Naše politika v tomto volebním období byla z hlediska přírody a především výsadby zeleně velmi intenzivní a důkazem toho je výsadba více jak 300 nových okrasných a ovocných stromů a to především kolem hlavní cesty na ulici Přerovecká. Dále pak jsme vysázeli novou zeleň v centru obce a také v předprostoru naší školy. Celkově jsme zasadili cca 200 nových okrasných keřů po celé obci. Vysázeli jsme také novou řadu tújí na hřbitově a dále pak jsme vysázeli nové vzrostlé lípy U Kříže směrem do Komárova. Taktéž se nám povedlo zajistit osázení zelené hradby, která v budoucnu zastíní z jižní strany celou společnost RKL. Tato zelená hradba bude dlouhá více jak 130 m a široká 15 m. Co se týká bezpečí v Suchých Lazcích, bohužel Suchých Lazcím se v tomto volebním období nevyhýbaly občasné krádeže, ovšem můžeme konstatovat, že Suché Lazce jsou bezpečnou obcí a ve spolupráci i s městskou a státní policií jsme jako obecní úřad několikráte spolupracovali v případě, že jsme dostali tip ze sousedních obcí na možný předpoklad krádeží v Suchých Lazcích. Problémem v Suchých Lazcích je parkování na hlavní cestě a to především na chodnících. Tuto záležitost řešilo zastupitelstvo obce a vyzvalo městskou policii k intenzivnější kontrole naší městské části. Na 100 % se daná záležitost určitě nevyřešila, ale rozhodně došlo k posunu a lidé se více snaží parkovat ve svých dvorech než na veřejném chodníku, za což děkuji. Co se týká pouličního osvětlení, zajistili jsme instalaci nových světel na ulici Na Pískovně, u sv. Jana, na Strážnici, u společnosti RVR, na ulici Ve Dvoře a dále pak jsme zintenzivnili osvětlení celé hlavní ulice Přerovecké.

Podpora spolků v Suchých Lazcích

Ve volebním období 2014 – 2018 byla podpora spolků v Suchých Lazcích ze strany sucholazeckého zastupitelstva rekordní. Podpora spolkům je velmi důležitou činností zastupitelstva každé obce. Spolky společně s obcí zajišťují volnočasové aktivity pro občany Suchých Lazců a sdružují občany v zájmových spolcích, a proto je podpora spolků nesmírně důležitá. Přikládáme přehled podpory pro spolky v jednotlivých letech.

Spolek 2015 2016 2017 2018 celkem Kč
TJ Suché Lazce 190.000 190.000 190.000 200.000 770.000
SDH Suché Lazce 70.214 73.000 73.000 68.000 284.214
Střelecký klub 51.900 43.300 36.300 53.000 184.500
AVZO Skala TSČ ČR 42.500 33.500 47.500 25.500 149.000
Klub důchodců 24.000 24.000 25.000 30.000 103.000
MS Hošťata 25.000 0 0 30.000 55.000

Kontejnerová stání na zelený odpad a na tříděný odpad

Pro občany jsme zajistili více kontejnerů na tříděný odpad. Celkově se v Suchých Lazcích zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad o sedm. Suché Lazce také intenzivně bojovaly o to, aby město Opava zajistilo bionádoby na zelený odpad a je velmi dobře, že se tento plán podařil a v měsíci listopadu 2018 Vám budou rozváženy hnědé plastové popelnice na zelený odpad. Co se týká kontejnerů na zelený odpad, v roce 2018 jsme také zvýšili počty kontejnerů na pět každý měsíc a dále pak jsme na jaře a na podzim při úklidech dále zvýšili objednávku z pěti na sedm. Mimo tříděný odpad a zelený odpad jsme každý rok také zajistili svoz nebezpečného odpadu. Jsem velmi rád za iniciativu složek, které každoročně pořádají svoz železného šrotu a nově musím poděkovat našim hasičům za iniciativu v rámci svozu elektroodpadu. Všechny tyto akce jsou velmi potřebné.

Malá rekapitulace co se povedlo

a mnoho dalších drobností, a nejen drobností, které pomohly lidem v Suchých Lazcích. Samozřejmě jsou i věci, které se nestihly dokončit a jsou připraveny k realizaci. Z těch zásadních věcí je to např. oprava vjezdu v centru obce u domů Věntusových a Plachkých a dále pak kompletní oprava vjezdu do hasičárny s opravou kontejnerového stání a výsadbou nové zeleně v přilehlém parku. Nezbyl také čas na dořešení možnosti odkupu či směny pozemků na Přerovci v lokalitě za Sedlinkou, kde jsme chtěli celou lokalitu vyčistit a vytvořit klidovou zónu s lesoparkem.

Vážení a milí spoluobčané, malé ohlédnutí za tím, co se v Suchých Lazcích povedlo, jste si již přečetli a samozřejmě nechávám na Vás zhodnocení toho, zda to bylo či nebylo málo, moc, či tak akorát. Každopádně, pokud se Vám naše práce ve volebním období 2014 – 2018 líbila a souhlasíte s ní, prosím, podpořte nás v komunálních volbách 2018.

Volte č. 1. Děkujeme!

Nezapomeňte se podívat na náš volební program

zpět na začátek stránky


Seznam kandidátů

Kandidátní listina č.1 za ČSSD pro komunální volby 2018 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík
35 let, starosta městské části, člen ČSSD

2. Ing. Václav Skuplík
42 let, senior solution consultant - reporting, nezávislý kandidát

3. David Závěšický
43 let, web designer, nezávislý kandidát

4. Ing. Petr Žůrek
36 let, servisní inženýr, nezávislý kandidát

5. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
52 let, ředitelka ZŠ, nezávislý kandidát

6. Pavel Nelešovský
38 let, operátor výroby, člen ČSSD

7. Darina Vašková
40 let, operátorka výroby, nezávislý kandidát

8. Josef Doboš
34 let, finanční poradce, nezávislý kandidát

9. Vladimíra Lencová
35 let, aranžérka, nezávislý kandidát

10. Lukáš Dener
43 let, jednatel společnosti, nezávislý kandidát

11. David Vavrečka
37 let, pracovník v dřevovýrobě, nezávislý kandidát


Oficiální reklamní leták občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi informační brožuru, máte možnost si ji zde dodatečně přečíst. Brožurka je ve formátu pdf a je volně ke stažení:

- Informační brožura spolecne2022.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby